Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (dále jen „Správce“).

Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo a další údaje nutné pro splnění zákonného účelu zpracování uvedeného níže.

Subjekt údajů: žadatel o poskytnutí dotace registrovaný v internetové aplikaci eDotace.

Osobní údaje subjektu údajů jsou Správcem zpracovávány bez potřeby souhlasu tohoto subjektu údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Účel zpracování: Zpracování osobních údajů subjektu údajů Správcem je zákonné na základě splněné podmínky Obecného nařízení, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Údaje jsou zpracovávány za účelem, aby mohla být plněna práva a povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy (plnění smluvních závazků). Oprávnění zpracovávat osobní údaje subjektu údajů vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Obecným nařízením a Zákonem, tj. pokud se nejedná o zpracovávání na základě Vašeho písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně – by´t i jen zčásti – i před datem účinnosti Obecného nařízení), tak na základě uzavřené smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Správce, případně v souladu s oprávněnými zájmy Správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však budou u Správce uloženy po dobu 10 let.

V souladu s Obecným nařízením má Subjekt údajů právo:

  • požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci omezení či výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce (kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec.ou@kr-s.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.